PRAWNE  I  FINANSOWE  WARUNKI  POBIERANIA  NAUKI w  KATOLICKIM   LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. ks. Bronisława Markiewicza
w  KROŚNIE

 

Art. 1

 1. Nauka w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie jest płatna.
 2. Opłata pobierana jest w formie czesnego.
 3. W ramach czesnego szkoła:
  1. prowadzi zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów w zwiększonym wymiarze godzin;
  2. oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych w zależności od kierunkowych uzdolnień i konkretnych zainteresowań ucznia;
  3. partycypuje finansowo w imprezach kulturalnych i sportowo-turystycznych w ciągu roku szkolnego;
  4. dostarcza różnego rodzaju pomocy służących dydaktycznej działalności placówki. 

Art. 2

 1. Przed przyjęciem ucznia do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu.
 2. Podpisanie oświadczenia jest potwierdzeniem zobowiązania się przez rodziców (opiekunów prawnych) do opłacania czesnego przez okres nauki ucznia w szkole.

Art. 3

 1. Opłata w formie czesnego pobierana jest co miesiąc:
  1. w czasie trwania roku szkolnego, tj. w okresie od 1 września do 30 czerwca, w wysokości 100% ustalonej kwoty;
  2. w czasie wakacji, tj. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w wysokości 50% ustalonej kwoty.
 2. Czesne płatne jest od 1 września klasy I do 30 czerwca klasy IV.
 3. Termin płatności czesnego – do 25. każdego miesiąca.

Art. 4

Wpłaty czesnego mogą być dokonywane bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Katolickiej Szkoły Podstawowej:

KATOLICKA  SZKOŁA PODSTAWOWA
KSIĘŻY MICHALITÓW
ul. GRODZKA 6
38 – 400 KROSNO
PEKAO S.A. I Oddział w Krośnie
65 1240 2311 1111 0010 7534 8952

Art. 5

 1. Na dzień 1 września 2020 r. czesne wynosi 450,00 PLN miesięcznie.
 2. Wysokość czesnego może ulegać zmianie (podwyżce lub obniżce) w zależności od otrzymanej dotacji państwowej oraz bieżących kosztów prowadzenia szkoły.
 3. O ewentualnych zmianach wysokości czesnego rodzice (opiekunowie prawni) będą informowani przez dyrektora szkoły w formie komunikatów.
 1. Wysokość czesnego ustalana będzie na okresy semestrów:

  I  semestr - od 1 września do 31 stycznia,
  II semestr - od 1 lutego do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

Art. 6

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą dojść do porozumienia z dyrektorem szkoły w kwestii wysokości i formy czesnego.
 2. W niektórych sytuacjach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na opłatę czesnego w formie materialnej, świadczonych usług lub dzieł prowadzonych na rzecz placówki.
 3. W specyficznych sytuacjach rodzinnych, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor szkoły może podjąć decyzję o obniżeniu wysokości czesnego lub całkowitym zwolnieniu opłat dla konkretnego ucznia.
 4. Rodzeństwo uczęszczające w tym samym czasie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego lub Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów mają obniżone czesne o 50 zł. od osoby.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy są zatrudnieni w  Katolickim Liceum Ogólnokształcącym lub Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów Katolickim
  i których dzieci są uczniami wyżej wymienionych szkół mają obniżone czesne o 50%.

Art. 7

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wskazać inną osobę prawną lub fizyczną, która przejmując obowiązki finansowe rodziców (opiekunów prawnych) pełnić będzie rolę fundatora stypendium dla ucznia.

Art. 8

 1. Podczas nauki w szkole uczniowie są ubezpieczeni na koszt własny.
 1. Ubezpieczenie uczniów dokonywane jest zbiorowo na początku każdego roku szkolnego.

Art. 9

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność finansową za mienie szkoły zniszczone przez uczniów.
 2. Forma, w jakiej uszkodzone mienie zostanie naprawione, zostaje każdorazowo ustalone przez rodziców (opiekunów prawnych) i dyrektora szkoły.

Art. 10

 1. Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego powoduje wygaśnięcia zobowiązania do opłaty czesnego.
 1. Nie opłacanie czesnego do dwóch miesięcy z powodów nieuzasadnionych i bez uprzedniej konsultacji z dyrektorem szkoły, może być przyczyną zawieszenia ucznia w jego prawach. Decyzję w powyższych kwestiach podejmuje dyrektor szkoły.

Art. 11

 1. Niniejsze warunki ustalone przez dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.
 1. Powyższe przepisy mają zastosowanie w stosunku do wszystkich uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie.